persan

آلترناتیو آزاد : ما کی هستیم؟
آلترناتیو آزاد یک سازمان کمونیست آزاد فرانسوی است که در سال 1991 تاسیس گردید.

ما خود را در تداوم کمونیسم- آنارشیسم و جنبش کارگری ضد اتوریته می فهمیم، جنبشی که از انترناسیونال اول وجود دارد. یعنی، برای سیاستی که بر پایه عمل مستقیم طبقات و گروه های اجتماعی ستم کش استوار و با هدف ضد سرمایه داری، انقلابی و خود سازمانده است.

ما خواستار تجربه انقلابیونی هستیم که در رابطه با سیاست دوران خویش چنین وظایفی را برای خود قایل بودند.

 باکونین و پیروان او در انترناسیونال اول؛
 سندیکالیست های انقلابی ث. ژ. ت فرانسه پیش از 1914؛
 ماخنوسچینا و پلاتفرم سازمانی آنارشیست های روس در تبعید؛
 آنارکو- سندیکالیسم اسپانیا، تجربه انقلاب اجتماعی سال 1936 و بویژه عمل گروه « یاران دوروتی »؛
 فدراسیون کمونیست آزاد (اف. ث. ال) و مانیفست آزاد ژورژ فونتانیس در سال 1954؛
 اتحادیه کارگران کمونیست آزاد (یو. ت. ث.ال)، کارهای دانیل گران و پروژه کمونیست آزاد 1986.

علیرغم اشتباهات اجتناب ناپذیر آن ها، این تجربیات به درجات متفاوت، یک دوران مهم در ایجاد یک جنبش کمونیست آزاد معاصر را تشکیل می دهند.

آلترناتیو آزاد امروز دست اندرکار سیاستی در دو جبهه است :
 تشکیل یک جبهه ی جنبش های اجتماعی برای زنده کردن سیاست « چپ خیابانی » علیه چپ دولتی؛
 تشکیل یک جریان کمونیست آزاد که به جنبش های اجتماعی کمک کند و از آن تغذیه نماید.

فعالان زن و مرد آلترناتیو آزاد، بویژه در مبارزات در موسسات و در سندیکالیسم در ث. ژ. ت یا اس. یو.د (گاهی در ث. ان.ت)، در مبارزه علیه بیکاری، برای حق داشتن مسکن، محیط زیست و در مبارزه علیه نظام پدرشاهی شرکت دارند. آلترناتیو آزاد کوشش می کند این مبارزات در جامعه کنونی را با چشم انداز گسست از سرمایه داری و دولت پیوند زند.

 
☰ Accès rapide
Retour en haut