vietnamien

Alternative libertaire : chúng tôi là ai ?
Alternative libertaire [1] là một tổ chức cộng sản pháp vô chính phủ được thành lập năm 1991.

Chúng tôi tiếp tục con đường của cộng sản vô chính phủ và phong trào công nhân chống chuyên quyền có từ Đệ nhất quốc tế. Có nghĩa là theo một chính sách dựa vào hành động trực tiếp của các giai cấp và tập đoàn xã hội bị thống trị, với mục tiêu là cách mạng, chống tư bản, và tự quản trị.

Yêu sách của chúng tôi là kinh nghiệm của các nhà cách mạng trong bối cảnh chính trị của thời đại đã cùng chia sẻ những lo lắng.

  • Bakounine và những người theo ông ta trong Đệ nhất quốc tế ;
  • Những đoàn viên của công đoàn cách mạng thuộc Liên đoàn CGT (Tổng liên đoàn lao động) pháp trước 1914 ;
  • Đoàn quân của Makhno và cương lĩnh của những người Nga vô chính phủ ở hải ngoại ;
  • Phong trào công đoàn tây ban nha vô chính phủ, kinh nghiệm cách mạng xã hội năm 1936 và đặc biệt là hoạt động của nhóm « Những người bạn của Durruti » ;
  • Liên đoàn cộng sản vô chính phủ và Tuyên ngôn cộng sản vô chính phủ của Georges Fontenis năm 1954 ;
  • Công đoàn cộng sản vô chính phủ, những công trình của Daniel Guérin và Dự thảo cộng sản vô chính phủ năm 1986 ;

Tuy dưới nhiều góc độ khác nhau đã có những điều sai lầm không thể tránh, và tuy bị giới hạn, những kinh nghiệm đó đã trở thành những chặng đường quan trọng trong quá trình hình thành phong trào cộng sản vô chính phủ đương đại. Hiện tại, Alternative libertaire khai triển một chính sách theo hai mặt :

  • xây dựng mặt trận những phong trào xã hội, để « phe tả ngoài đường » có thể hiện diện trên bình diện chính trị ;
  • xây dựng một luồng cộng sản vô chính phủ vừa nuôi dưỡng hoạt động của những phong trào xã hội vừa được chính những phong trào đó nuôi dưỡng.

Những người chiến sỹ của Alternative libertaire thường dấn thân trong các cuộc đấu tranh trong xí nghiệp, trong công đoàn như CGT (Tổng liên đoàn lao động) hay SUD [2] (và có khi trong CNT [Liên đoàn lao động quốc gia], trong các cuộc đấu tranh chống nạn thất nghiệp, dành quyền về nhà ở, về sinh thái, và trong các cuộc đấu tranh chống phụ quyền. Alternative libertaire cố gắng chắp nối những cuộc đấu tranh này trong xã hội hiện tại với viễn cảnh ly khai với tư bản và Nhà nước.

[1Chúng tôi chưa tìm được từ nào thích đáng để dịch từ ngữ Alternative libertaire, nên tạm để nguyên.

[2Đoàn kết - Thống nhất – Dân chủ

 
☰ Accès rapide
Retour en haut